Regulamin wydarzenia

 1. Organizator

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Roundnet Poland  z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 37/38 03-736 Warszawa.

 

 1. Czas wydarzenia

Wydarzenie jest całodniowe odbywać się będzie w sobotę, 10 kwietnia 2021 w godzinach 09:00 – 21:30

10:00 – rejestracja drużyn i rozgrzewka
11:00 – start zawodów 

14:00 – koniec fazy grupowej 

15:00 – początek fazy pucharowej

20:00 – finał

21:00 – dekoracja i oficjalne zakończenie turnieju

 

III. Miejsce wydarzenia

xx

 

 1. Główne cele wydarzenia sportowego
 2. Przeprowadzenie turnieju sportowego 
 3. Promocja aktywnej formy spędzania czasu, jako elementu składowego prawidłowego rozwoju człowieka.
 4. Popularyzacja Roundnet Poland jako promotora sportowego stylu życia.

 

 1. Warunki uczestnictwa
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody uczestnika, potwierdzone w formularzu rejestracyjnym przed wydarzeniem. Formularz zawiera zgodę na uczestnictwo w zawodach na własną odpowiedzialność.

Podpisany formularz stanowi dla Organizatora potwierdzenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa.

 1. Uczestnicy imprezy muszą posiadać odpowiedni strój i obuwie sportowe oraz dokument potwierdzający dane osobowe (np.: dowód osobisty).
 2. Zawodnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18  r. życia w  takim wypadku wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którą należy dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem wydarzenia
 3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń lub wskazówek osób z obsługi.
 4. W przypadku zauważenia przez osoby korzystające ze sprzętu uszkodzenia przyrządów udostępnionych podczas wydarzenia, prosimy o zgłoszenie tej okoliczności obsłudze wydarzenia. 
 5. Zawodnicy przed wejściem na obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, w związku z istniejąca sytuacją epidemiczną, zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wytycznych sanitarnych specyficznych dla sytuacji pandemicznej oraz szczegółowych wytycznych obiektu. W szczególności dezynfekcji rąk w momencie wejścia na obiekt, zasłaniania ust i nosa maseczką
 6. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w zawodach nie moga uczestniczy osoby u których:  

-stan zdrowia powoduje lub może powodować ryzyko wpływu na zdrowie lub bezpieczeństwo Organizatora i innych zawodników 

– występują (lub występuja u osoby z  bliskiego  otoczenia)  objawy  COVID-19,

– zachodzi podejrzenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

– występuja oznaki przeziębienia lub podobne, w tym ma gorączkę, kaszel. 

 1. Na terenie przeznaczonym do korzystania z atrakcji podczas wydarzenia obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu lub substancji zakazanych, jak również zabronione jest wnoszenie przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla zawodników. 
 2. Organizator informuje, iż podczas wydarzenia będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa oraz filmowa wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku zawodnika podczas trwania imprezy w postaci zdjęć i wideo, jego wielokrotnego wykorzystania oraz rozpowszechniania dla nieograniczonego kręgu odbiorców w Internecie dla celów informacji i promocji wydarzenia
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nierespektowania Regulaminu, instrukcji lub poleceń obsługi wydarzenia.
 4. Zwracamy uwagę, iż gra roundnet ma charakter sportowo- rekreacyjny, może powodować urazy lub kontuzje. Ryzyko związane z udziałem w wydarzeniu ponosi uczestnik. 1. Sprawy organizacyjne
 2. Osobami  odpowiedzialnymi za organizację turnieju są xxx dostępny pod tel. xxx oraz xxx tel. xxx
 3. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg wydarzenia sportowego.
 4. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem w turnieju.
 5. Na turnieju obowiązują oficjalne zasady Stowarzyszenia Spikeball Roundnet dostępne pod adresem https://tournaments.spikeball.com/pages/official-rules-1
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, oficjalnych zasad gry roundnet, przepisów ruchu drogowego, regulaminów dotyczących odwiedzanych miejsc, zasad bezpieczeństwa, zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo oraz innych zasad wynikających z przepisów lokalnych.

 

VII. Przebieg turnieju

10:00 – rejestracja drużyn i rozgrzewka
11:00 – start zawodów 

14:00 – koniec fazy grupowej 

15:00 – początek fazy pucharowej

20:00 – finał

21:00 – dekoracja i oficjalne zakończenie turnieju

 

VIII. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych osób powstałe w trakcie wydarzenia 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących zaginione w trakcie trwania turnieju.
 3. Dane osobowe
 4. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. z  2002 r. Nr  101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia zawodów sportowych. Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Organizator może udostępnić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym dane osobowe uczestników imprezy;

 

 1. Dodatkowe postanowienia w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2
 • uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej i zachowanie należytej higieny;

 

 • Zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji dotyczących:
 1. Postanowienia końcowe

Nieznajomość regulaminu wydarzenia i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z wydarzenia.

XII. NAGRODY 

 

xxx