Dołącz do Stowarzyszenia

Jakie rodzaje członków wyróżniamy?

 • Członek Zwyczajny
 • Członek Nadzwyczajny
 • Członek Wspierających
 • Członków Honorowych 

Jakie prawa przysługują członkom Stowarzyszenia Roundnet Poland?

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. Udział w posiedzeniach zjazdach, imprezach oraz walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
  2. Otrzymywanie wydawnictw Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia
  3. Przedstawienie wniosków Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia i Zarządowi Stowarzyszenia. 
 2. Członkowie zawyczajni i nadzwyczjni mają ponadto następujące uprawnienia:
  1. Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia i czynne prawo wyborcze do wszystkich Władz Stowarzyszenia
  2. Uczestnictwo w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia
 3. Biernen prawo wyborcze i prawo przedstawiania kandydatów na członków Stowarzyszenia posiadają członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia 
 4. Obowiązkiem członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest czynny udział w pracach Stowarzyszenia, przestrzeganiu Statutu, regulaminu i zarządzeń wydawanych na jego podstawie przez Władze Stowarzyszenia oraz opłacanie obowiązujących składek członkowskich

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. uchwała nr 9 z dn. 28.09.2021

Kto może zostać członkiem, jakie są jego obowiązki i benefity?

Członek Zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Państwa Polskiego, aktywnie uczestniczący w rozgrywkach Roundnet. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych. 

Obowiązki

Obowiązkami Członka Zwyczajnego jest stale wykazywanie zainteresowania zagadnieniami związanymi z pracami Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, regulaminu i zarządzeń wydawanych na jego podstawie przez Władze Stowarzyszenia oraz opłacanie obowiązujących składek.

Benefity

 • uwzględnienie w rankingu Roundnet Poland
 • możliwość otrzymania powołania do kadry narodowej 
 • możliwość grania w kategorii open advanced podczas SANCTIONED EVENT
 • możliwość zostania SANCTIONED TD
 • wsparcie podczas wyjazdów kadrowych
 • możliwość pracy wolontaryjnej w komitecie 

sKładka

60 zł rocznie

Członek Nadzwyczajny 

Składki opłacone przez członków nadzwyczajnych mogą różnić się od tych ustalonych dla członków zwyczajnych. Członkiem nadzwyczajnym może być Obywatel Państwa Polskiego jak i cudzoziemiec wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze sportem Roundnet. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w ten sam sposób jak członkowie zwyczajni. 

Benefity

 • Możliwość udziału w turniejach Open Advanced
 • Uwzględnienie w rankingu Roundnet Poland

sKładka

20 zł rocznie

Członek Wspierający 

Członek wspierający ma obowiązek uiszczenia składek członkowskich ustalonych indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub osoba prawna, której zainteresowania lub zakres działań wiąże się z działanością Stowarzyszenia. Członków wspierajacych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie obustronnego porozumienia zawartego w protokole, określającego równocześnie wysokość składek. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela

Jeśli chcesz zostać członkiem wspierającym naszego Stowarzyszenie skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz.

Członek Honorowy 

Członkami honorowymi mogą zostać zarówno obywatele Państwa Polskiego jak i cudzoziemcy, któzy przysłużyli się do rozwoju sportu Roundnet. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, które większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą nr.6 z dn. 28.09.2021 członkowie honorowi mają bierne prawo wyborcze 

Więcej informacji na temat członkostwa znajdziecie w >> statucie Stowarzyszenia Roundnet Poland  <<