Statut Stowarzyszenia Roundnet Poland

Tekst jednolity Statutu „Stowarzyszenie Roundnet Poland”

z siedzibą w Warszawie

wersja z dn. 18 kwietnia 2019 r.                                                                                              

Spis treści

Rozdział I  Postanowienia ogólne                                                                                              

Rozdział II Cele i sposoby działania                                                                                          

Rozdział III  Członkowie, ich prawa i obowiązki                                                                      

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia                                                                                         

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia                                                                                          

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia                                                     

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Roundnet Poland”

 i dalej zwane jest „Stowarzyszeniem”.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje związane na czas nieokreślony.
 • 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 • 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.

 • 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 • 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój osobowy członków Stowarzyszenia.
 2. Promowanie sportu i kultury, z nastawieniem na rozwój sportu Roundnet .
 3. Wspieranie rozwoju kultury i sportu.
 4. Budowanie świadomości czym jest sport Roundnet i organizowanie wokół niego społeczności.
 5. Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania i rozwoju sportu „Roundnet” oraz specjalistycznego szkolenia w tym oraz innych sportach ruchowych.
 6. Propagowanie oraz wspieranie rozwoju sportu w zakresie różnych dyscyplin, poziomów zaawansowania i form uprawiania.
 7. Propagowanie sportu jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku i warunków środowiskowych.
 8. Organizowanie aktywności społecznej i gospodarczej w przedstawionych powyżej obszarach określanych jako promocja sportu lub promocja „poprzez” sport.
 9. Kreowanie, propagowanie i wspieranie pozytywnych postaw w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczności lokalnych;
 10. Promowanie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych oraz osiągnięć naukowych w różnych obszarach sportu i rehabilitacji.
 11. Podejmowanie działań mających na celu pokonywanie barier tłumiących myślenie i świadomość, ludzkiej nietolerancji oraz braku ambicji.
 12. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 • 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez nieodpłatne:

 1. Organizowanie :
  1. Wydarzeń sportowych i kulturalnych; organizację zawodów i innych imprez sportowych na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  2. Programów edukacji sportowej.
  3. Konferencji i seminariów, szkoleń, obozów integracyjnych, imprez i konkursów w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
  4. Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe;
  5. Stworzenie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;
  6. Prowadzenia działalności oświatowej i opiekuńczej na rzecz dzieci, niemowląt, młodzieży oraz osób starszych i chorych;
  7. Wypoczynku zimowego, letniego;
  8. Treningów sportowych w ramach prowadzonej sekcji sportowej.
 2. Wspieranie finansowe i rzeczowe członków klubu we współzawodnictwie sportowym
 3. Zrzeszanie zawodników i umożliwienie im współzawodnictwa sportowego na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zgodnie z zasadami przyjętymi przez społeczność Roundnet;
 4. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia.
 5. Ułatwienie dostępu do sprzętu sportowego potrzebnego do gry w Roundnet
 • 7

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jego celami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 8
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za pisemną zgodą ich ustawowych przedstawicieli.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków nadzwyczajnych
 3. Członków wspierających.
 4. Członków honorowych
 • 10
 1. Członkami honorowymi mogą zostać zarówno obywatele Państwa Polskiego jak i cudzoziemcy, którzy przysłużyli się do rozwoju sportu Roundnet. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, które większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Państwa Polskiego, aktywnie uczestniczący w rozgrywkach Roundnet. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych.
 3. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Państwa Polskiego jak i cudzoziemiec wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze sportem Roundnet. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w ten sam sposób jak członkowie zwyczajni.
 4. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub osoba prawna, której zainteresowania lub zakres działania wiąże się z działalnością Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie obustronnego porozumienia zawartego w protokole, określającego równocześnie wysokość składek. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 6. Składki opłacane przez członków nadzwyczajnych mogą różnić się od tych ustalonych dla członków zwyczajnych.
 • 11

Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. Udziału w posiedzeniach, zjazdach, imprezach oraz w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
  2. Otrzymywania wydawnictw Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Przedstawienia wniosków Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Zarządowi Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają ponadto następujące uprawnienia:
  1. Podejmowanie uchwał na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i czynne prawo wyborcze do wszystkich Władz Stowarzyszenia.
  2. Uczestnictwo w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia
 2. Bierne prawo wyborcze i prawo przedstawiania kandydatów na członków Stowarzyszenia posiadają członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.
 3. Obowiązkiem członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest czynny udział w pracach Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, regulaminu i zarządzeń wydawanych na jego podstawie przez Władze Stowarzyszenia oraz opłacanie obowiązujących składek członkowskich.
 4. Członkowie zalegający z opłatą powyżej sześciu miesięcy, którzy nie uregulują należności pomimo pisemnego upomnienia, mogą być skreśleni z listy członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Po uregulowaniu zaległych składek mogą oni zostać ponownie przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia.
 5. Członek pragnący wystąpić ze Stowarzyszenia składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemny wniosek o skreślenie.
 6. Członkowie nie przestrzegający przepisów niniejszego Statutu oraz regulaminów wydawanych na jego podstawie podlegają orzeczeniom Zarządu Stowarzyszenia. Wykluczonym przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W razie złożenia odwołania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje w tej sprawie decyzję ostateczną.
 7. Członkowie Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i mają obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia
 • 12

Prawa i obowiązki honorowych i wspierających członków stowarzyszenia

 1. Członkowie wspierający mają obowiązek uiszczania składek członkowskich ustalanych indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, mają natomiast prawo do korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, mogą brać udział z głosem doradczym, poza tym posiadają odpowiednio takie prawa jak członkowie zwyczajni, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 3. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
 4. Osoba prawna będąca członkiem Stowarzyszenia jest reprezentowana w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przez osoby fizyczne, wskazane zgodnie z zasadami reprezentacji danej osoby prawnej (przedstawiciel).
 5. Zmiana przedstawicieli członka wspierającego powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Stowarzyszenia.
 • 13
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządu Stowarzyszenia;
  2. śmierci członka zwykłego oraz śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy;
  4. działania na szkodę Stowarzyszenia oraz nieprzestrzegania zasad określonych w statucie Stowarzyszenia;
  5. nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w realizacji zadań stowarzyszenia;
  6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c, d, e, orzeka Zarząd Stowarzyszenia, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zobowiązane rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 17 i § 19.
 4. Osoby fizyczne, którym odmówiono prawa członkostwa mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. W tym przypadku stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 • 15
 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być podejmowane korespondencyjnie, w tym drogą elektroniczną, przy czym głosowanie takie jest ważne przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w jednym terminie i w określonym ograniczonym czasie, zaś głosy przyjmowane są i obliczane zgodnie z regulaminem głosowania drogą elektroniczną określonym w § 25.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia mogą uzyskiwać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 • 16
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi.
 • 17
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia każdorazowo kieruje osoba wybrana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przed rozpoczęciem obrad zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.
 7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są na nim obecni członkowie stanowiący co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków mających prawo do głosowania. Jeżeli brak jest quorum, wówczas wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę członków, którzy będą obecni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w drugim terminie.
 8. Drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może być ustalony w tym samym dniu.
 9. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu Członkowi Stowarzyszenia pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 • 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian;
 2. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
 3. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 4. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 5. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 6. Zatwierdzanie projektu działalności oraz budżetu na rok następny;
 7. Przyjmowanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z jego rocznej działalności, w tym sprawozdania finansowego i udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium – po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia;
 8. Inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
 • 19
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 20% (liczby) członków zwyczajnych.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 20
 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego zastępcy Przewodniczącego oraz zwykłego członka Komisji Rewizyjnej powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna zbiera się dwa razy w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji może również zwołać nadzwyczajne posiedzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Nadzwyczajne posiedzenie winno odbyć się w terminie do 21 dni od daty złożenia Radzie wniosku przez uprawnione podmioty.
 4. Organizację pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia reguluje uchwalony przez nią regulamin.
 5. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia
 • 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Stowarzyszenia;
 2. przyznawanie medali honorowych i wyróżnień, osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia;
 3. wybór podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 4. wyrażanie zgody na założenie lub przystąpienie przez Stowarzyszenie do spółki handlowej;
 5. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 6. opiniowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z jego rocznej działalności i sprawozdania finansowego za dany rok;
 7. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 8. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia;
 9. zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie niezwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem;
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
 11. inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
 • 22
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą pełnić innych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 • 23

W przypadkach określonych w § 21 lit. i. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 • 24
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, powoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Kadencja Członka Zarządu Stowarzyszenia z wyjątkiem Prezesa i Wiceprezesa trwa 2 lata.
 3. Kadencja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Prezesa Zarządu.
 4. Kadencja Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
 • 25

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 1. Kadencja Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyjątkiem Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego trwa 2 lata.
 2. Kadencja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego.
 3. Kadencja zastępcy Przewodniczącego trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zastępcy Przewodniczącego.
 • 26
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać jedna osoba upoważniona do tego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia czyli Pełnomocnik.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać pełnomocników.
 • 27
 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem;
  2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  4. przygotowanie planu działalności i budżetu Stowarzyszenia na rok następny;
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki;
  6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego;
  7. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków, zapisów;
  8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  9. sporządzanie i składanie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok;
  10. przygotowywanie projektów dotyczących przyznawania tytułów, medali oraz innych wyróżnień honorowych;
  11. inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może wyjść z wnioskiem przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia o sprzedaż nabytego majątku nieruchomego
 • 28

Głosowanie drogą elektroniczną

 1. Władze Stowarzyszenia mogą podejmować uchwały z wykorzystaniem narzędzi do głosowania drogą elektroniczną (on-line), które zapewnia tajność głosowania (głosowanie tajne). Wyboru narzędzia do głosowania on-line dokonuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Wyłączona jest możliwość podejmowania uchwał drogą elektroniczną, które dotyczą:
  1. zmiany Statutu,
  2. zmiany sposobu głosowania drogą elektroniczną,
  3. likwidacji Stowarzyszenia.
 1. Uchwały o których mowa w § 28 ust. 1 Statutu mogą być podejmowane jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu narzędzia do głosowania on-line protokół powinien zawierać:
  1. datę odbytego zebrania oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;
  2. listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych uczestników zebrania, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie zebrania;
  3. zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji, rozmowy telefonicznej albo korespondencji mailowej,
  4. listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 • 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią: składki członkowskie nieruchomości, ruchomości i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działania.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy i spadki;
 3. dotacje;
 4. subwencje osób prawnych;
 5. odsetki bankowe;
 6. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • 30

 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 31
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ członków zwykłych Stowarzyszenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na cel zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.